IDŐRENDI VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT ÉVEK SZÖVEGEIBŐL

(Ha valamelyik hivatkozás véletlenül nem nyílna meg, akkor kattints a Megnyitás új lapon/ablakban etc. lehetőségre, és akkor ott rendesen meg fog nyílni.)Kudarc helyett
Auschwitz bekövetkezésének egyik mentális előzménye a geocentrikus világkép megrendülése okozta döbbent csalódás volt. Magának Auschwitznak is legalább ekkora világkép-váltást kell magával hoznia.

Működik? - Néhány szó az Auschwitz-ábrázolás nyelvéről Jeles András Auschwitz működik című előadása nyomán
Jeles András ráérzett az Auschwitz mint kultúra kérdéskörére, arra a múlhatatlan változásra, amelyet Auschwitz megtörténte váltott ki a világban, azonban nem jutott el az ábrázolás hű eszközeihez.

Az írástudók uralása
Kertész Imre magától értetődően átvette a Szent István-rend kitüntetését, a közönség azonban ezt nem értette és a legszívesebben nem is akarta volna megérteni. Ez a szöveg nekik magyarázta el a mozgatóit.

Beszélgetés Vári Györggyel és Pályi Márkkal Kertész Imréről
Ayhan Gökhan Kertész Imre 85. születésnapjára készített interjút a Kritika folyóiratba. Ennek során Vári György kliséinek helyreigazításán keresztül tárulnak föl a releváns Auschwitz-megközelítés tényezői.

Képek a huszadik század átlagos életeiből
Veress Pál híres bálvány-festményei az esztétikum Auschwitz utáni lelepleződéséről rántják le a leplet: a vonzó, mindent megadó anya és nő valójában megölt, dermedtté merevített - bálványozott áldozat.

A tizenöt éves Luca balatoni naplója 2003-ból
A naplóíró nyelve a morál instrumentális mibenlétéről, a döntésnek tűnő lépések reakció-jellegéről tanúskodik: a látszólag választásait meghozó kamaszlány valójában egy uralmi nyelv elvárásait teljesíti.

A hang helye
A Magyar Narancs oktalanul megtámadta a Heti Választ Göncz Árpád hírnevének állítólagos csorbításért. Valójában az értékes tanulság levonása helyett el akarta tagadni a múlt szerinte kényelmetlen részeit.

Kinderkranken - Nyersanyag a nyelvről
Emlékezés egy kamaszkori intim kalandra, amelyben a másikat és a saját beállítódást is eszköziesítő, általánosan elterjedt felfogás és a választás és megélés valós szerkezetének szempontjai ütköznek össze.

Legyen Mádl Ferenc út és Antall József tér!
Göncz Árpádról a halála utáni évben, minden hagyománnyal ütközően, városnegyedet neveztek el, a Mádl Ferenc utat pedig megfúrták. Csak saját maguk iránt akartak nyitottak lenni, ami konkrétan abszurd.

Kertész és az élet
Kertész Imre halálának, életének hatásairól. Kertész fölismerte, amit többek között Beckett is, hogy a mai felfogás az életet a biológiai dimenziójára redukálja, amit ő leginkább Auschwitzban tapasztalt meg.

A gimnázium mint polisz és a világ állandósága
A modern lakosságszerkezetben a klasszikus értelemben vett politikai cselekvés aligha lehetséges, ilyen 'szervezett emlékezetet' hozhat létre ugyanakkor egy-egy épített térben időlegesen fönnálló közösség.

"Lila köd, blődli" - Szemelvények az Auschwitz-ábrázolás magyar diskurzusából
A Narancs militáns, nihilista propagandája ezúttal hozzá nem értő, ám az olvasók előtt tekintéllyel bíró személyekkel próbálta elmagyaráztatni, hogy Auschwitz nem döntötte meg a humanizmus világképét.

Gondolatok a képtárban
Az FKSE Ébredni alszom, lefeküdni kelek föl című kiállítása az álom és ébrenlét problematikáján keresztül valójában az uralom és a valóság viszonyát vizsgálja. (Az online kiadás 31. oldalára kell lapozni.)

Hány Európa, hány határ - Válasz a körkérdésre
Európa nem egy jó hagyomány, hanem egy rossz hagyomány megszelídítése. Gyökerei, amelyek Európát kontinenssé teszik, leginkább a keleti földeken, Auschwitz megtörténtének a földjén látszanak még.

Bródy János és a nemzeti nyelv
Bródy szövegeinek jelentősége nem műve nagyságában, hanem a közemberekre gyakorolt hatásában áll, amely azonban nem ellentmondásmentes: a humanista morál szelleme gátat szabott a szabadságnak.

Gáli József: A püspök madarai
Gáli sűrű prózájában auschwitzi túlélésének és '56-os halálraítéltségének elemeit ragadja meg olyan élesen és hétköznapian, hogy látnunk kell, ezek a szélsőséges helyzetek a mi életünkben is megtörténtek.

Neki életszakaszai voltak
A bevett irodalomelmélet irányzatok felől értelmezné az életművet még akkor is, ha az ilyen kontextus helyett azt a valósággal való átjárás érdekli. Holott ez egy komoly '45 utáni világnézetbe is ágyazódik.

E kies hazában az oly nagy ravasz - Az európai valóságérzékelés alapkérdései Bereményi Géza dalszövegeiben
Bereményi Cseh Tamás-dalszövegéletműve nyugati viszonylatban is páratlan: a tucatnyi itt tárgyalt szövege Adornóval, Nietzschével és megannyi más kiemelkedő gondolkodóval áll szoros párbeszédben.
(Ehhez az anyaghoz hibajegyzék is tartozik, ugyanis a folyóirat kiadója nem vezette át a korrektúra-javításokat.)

Vásárhelyi Miklós és a valóság nagysága
Vásárhelyi cselekvő élete rámutat, hogy a politikai nagyság nem azonos a morális "nagysággal" (ha van olyan), ez ugyanis nem az öncélú megdicsőülésben, hanem a mások számára elért eredményben áll.

A cselekvés nyomai - A boldogság és az egyéni szabadság ellentéte Varga Vera naplóiban
Egy egyszerű napló is tartalmazhat a legnagyobb gondolkodókhoz méltó gondolatokat. A fő, ha valaki hitelesen, a mindennapjaiban éli meg az uralkodó mítoszokkal szemben megfogalmazott meglátásait.